Check arbeidsovereenkomst op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De werkgever had voor 1 augustus 2022 al de plicht om aan de werknemer schriftelijk of elektronisch bijvoorbeeld informatie te geven over onder andere de volgende onderwerpen:

 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de vakantie;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijn;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
 • de toepasselijke cao.

Dit staat in artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek.

De lijst wordt door invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden uitgebreid. Deze wet treedt op 1 augustus 2022 in werking.

De werkgever heeft dan ook een schriftelijke informatieplicht ten aanzien van:

 • de duur en de voorwaarden van de proeftijd;
 • aanspraak op ander betaald verlof dan vakantie;
 • een mogelijk recht op scholing;
 • informatie over ontslagprocedure en opzegtermijnen;
 • bij voorspelbaar werkpatroon: duur van normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor;
 • bij onvoorspelbaar of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren;
 • dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten.

Het gevolg van deze nieuwe wet is dat de werkgever genoodzaakt is om de arbeidsovereenkomsten en de modelovereenkomsten aan te passen.

Sommige gegevens moet de werkgever uiterlijk een week na aanvang van de werkzaamheden verstrekken en andere binnen een maand.

Als werkgever de informatieplicht schendt, leidt dat tot aansprakelijkheid van de werkgever voor de daardoor ontstane schade (art 7:655 lid 5 BW). 

Voor een werknemer die al op 1 augustus 2022 in dienst is, hoeven de nieuwe gegevens niet spontaan, maar slechts op verzoek van de werknemer te worden verstrekt en wel binnen een maand na het verzoek van de werknemer.

Het kan geen kwaad voor de werkgever de arbeidsovereenkomsten en bijvoorbeeld ook het arbeidsvoorwaardenreglement c.q. personeelshandboek eens te laten screenen door ons kantoor. Zeker nu de wet daar steeds meer eisen aan stelt.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr Marjan Hoogsteen, advocaat te Ede

Direct contact