Incassovoorwaarden

Incassowerkzaamheden

Het incassotraject begint met een schriftelijke aanmaning door ons aan de debiteur. Zonodig wordt deze aanmaning herhaald en wordt de debiteur ook telefonisch benaderd. U wordt daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. In deze sommaties wordt aan de debiteur in rekening gebracht de verschuldigde incassokosten en de wettelijke rente. Dit traject is de buitengerechtelijke fase.

Om deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te kunnen  uitvoeren ontvangen wij graag van u in kopie de te incasseren facturen, uw algemene voorwaarden en een kopie van de reeds door u verzonden aanmaningen.

Mochten deze acties niet tot betaling leiden, dan kan een procedure gestart worden. Het incassotraject gaat dan over in de gerechtelijke fase. Dat kan gecombineerd worden met beslagmaatregelen. Ook een faillissementsaanvrage behoort tot de mogelijkheden.

Tarieven (buitengerechtelijke fase)

Het incassotarief is gelijk aan het bedrag dat volgens de wet aan incassokosten aan de debiteur  berekend mag worden. Deze kosten zijn geregeld in het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.  Door deze tarieven te gebruiken zijn de incassokosten die verhaald mogen worden hetzelfde als de kosten die u door ons in rekening gebracht krijgt. Een succesvolle incasso kost u dan geen geld.
Bereken hier uw incassokosten.

Het incassotarief wordt berekend over het bedrag dat door de debiteur na aanvang van het incassotraject wordt betaald. Of aan ons of aan u wordt betaald maakt geen verschil.

Indien de debiteur wel de hoofdsom betaalt, maar weigert de incassokosten te voldoen, moet de afweging gemaakt worden of hiervoor een procedure gestart moet worden. Dat zal steeds met u in overleg worden besloten.

Volgens de wet heeft u pas recht op vergoeding van incassokosten indien de debiteur is gesommeerd te betalen binnen een termijn van 14 dagen. Daarbij moet ook worden vermeld dat bij niet betaling binnen deze termijn incassokosten verschuldigd zullen zijn en hoe hoog die kosten dan zijn. Indien wij deze brief verzenden en de debiteur betaalt binnen deze termijn kunnen de incassokosten niet aan de debiteur worden doorberekend. U doet er daarom verstandig aan eerst zelf de debiteur op deze wijze aan te manen. Voor een voorbeeld van een dergelijke aanmaning kunt u onze website raadplegen (link).

BTW.

Het incassotarief dat u wordt berekend wordt verhoogd met BTW. Indien u niet BTW-plichtig bent mag de BTW ook worden doorberekend naar de debiteur.

Dossierkosten.

Als dekking voor de dossierkosten, wordt een minimum bedrag aan tarief berekend van € 40,- ex BTW. Dat wordt u dus in rekening gebracht als de  incasso geen succes heeft.

Verschotten

Kosten die wij moeten maken worden aan u doorberekend. U moet daarbij denken aan uittreksels bevolkingsregister, verhaalsonderzoek, informatie KvK en bij een procedure aan griffierechten en explootkosten. Deze doorberekening vindt plaats op basis kostprijs en zijn dus verschuldigd ongeacht of de incasso succesvol verloopt.

Procedure (gerechtelijke fase)

De kosten van de procedure zijn in incassozaken gelijk aan de tarieven die de rechters hanteren om de proceskostenveroordeling te bepalen. Het zogenaamde liquidatietarief. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal proceshandelingen bepaalt de rechter de kosten die de in het ongelijk gestelde partij moet betalen. Ook hier geldt dus dat bij een succesvolle incassoprocedure, het door u te betalen tarief - nagenoeg - gelijk is aan de door de debiteur te betalen kosten.

Uitzonderingen: 
- Over de proceskosten berekenen wij u de BTW. Deze BTW kan echter niet op de debiteur verhaald worden. 
-  Het tarief kan alleen worden berekend in zaken waarin geen inhoudelijk verweer van betekenis wordt gevoerd. In dat geval worden  de proceswerkzaamheden op uurtarief verricht, dat vooraf met u afgesproken wordt. 
- In de procedure worden de incassokosten (van de buitengerechtelijke fase) meegevorderd. U moet er echter rekening mee houden dat de rechter niet altijd de combinatie van de incassokosten en de proceskosten zal toewijzen. U bent deze wel aan ons verschuldigd.

Het opstarten van een procedure brengt relatief hoge kosten met zich Dat betreft met name het griffierecht dat de rechtbank berekent bij het aanbrengen van de procedure. Verder moet de deurwaarder worden betaald voor het betekenen van een dagvaarding. Deze kosten worden  voor de aanvang van de procedure aan u in rekening gebracht. 
De debiteur zal normaliter tot betaling van deze kosten worden veroordeeld. Mocht de debiteur niet meer kunnen betalen, dan blijven deze kosten uiteindelijk voor uw rekening. 
Voor het starten van de procedure wordt daarom altijd eerst met u overlegd en wordt zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt of een procedure zinvol is.

Direct contact