Algemene voorwaarden Hage Advocatuur te Ede

 1. Hage Advocatuur is de handelsnaam van de onderneming die wordt uitgeoefend door Larix Ede B.V., gevestigd te Ede, hierna te noemen “opdrachtnemer”.
 2. Alle opdrachten worden met terzijde stelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt ermee in, dat opdrachtnemer de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een of meer medewerkers van opdrachtnemer.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder en (middellijke) aandeelhouder van opdrachtnemer en al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 4. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met door opdrachtnemer aan derden te maken kosten (verschotten) en omzetbelasting. Indien een uurtarief is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om voor de werkzaamheden die met spoed worden verricht (gewenst door de opdrachtgever of geboden door de omstandigheden), een opslag toe te passen van 50%. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen tarief periodiek aan te passen voor de nog te verrichten werkzaamheden; opdrachtgever is (alsdan) gerechtigd de opdracht te beëindigen.
 6. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
 7. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, tegen verzending van een declaratie, betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.
 8. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 10. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 11. De rechtsverhouding is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter. Opdrachtnemer is gerechtigd een eventueel geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland.