Algemene voorwaarden

1. Hage Advocaten is een openbare maatschap van rechtspersonen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden met terzijde stelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. Opdrachtgever stemt ermee in, dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een of meer medewerkers van het kantoor dan wel zonodig door derden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de onder 1 hiervoor genoemde besloten vennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

4. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met door de maatschap aan derden te maken kosten (verschotten) en omzetbelasting. Indien een uurtarief is overeengekomen, is de maatschap gerechtigd om voor de werkzaamheden die met spoed worden verricht (gewenst door de opdrachtgever of geboden door de omstandigheden), een opslag toe te passen van 50%. De maatschap is gerechtigd het overeengekomen tarief periodiek aan te passen voor de nog te verrichten werkzaamheden; opdrachtgever is (alsdan) gerechtigd de opdracht te be?indigen.

6. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

7. De maatschap is steeds gerechtigd, tegen verzending van een declaratie, betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.

8. Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

9. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de opdrachtgever.

10. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De maatschap is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

11. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.

12. De rechtsverhouding is onderworpen aan het Nederlandse recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank Arnhem.

Direct contact